Tylko do końca maja z hasłem "KRATADOLATA" zamówisz wszystkie diety 10% taniej!

Regulamin

REGULAMIN Serwisu internetowego „Eat Fit”

Wstęp

§1 Definicje
§2 Postanowienia ogólne
§3 Usługi i ogólne warunki świadczenia usług
§4 Rejestracja w Serwisie
§5 Zakup Produktu
§6 Czas realizacji zamówienia oraz dostawa Produktu
§6a Zakup Towaru
§6b Czas realizacji zamówienia oraz dostawa Towaru
§7 Metody płatności
§8 Odstąpienie od Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną
§9 Odstąpienie od Umowy dostawy Produktu
§9a Odstąpienie od Umowy sprzedaży Towaru
§9b Rękojmia za wady Towaru
§10 Postępowanie reklamacyjne
§11 Odpowiedzialność
§12 Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń
§13 Postanowienia końcowe

Wstęp

Serwis internetowy dostępny pod adresem https://www.eatfitcatering.pl (zwany dalej „Serwisem internetowym”) prowadzony jest przez spółkę działającą pod firmą EFCG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi 90-408 przy ulicy Adama Próchnika 1 lok. 32u NIP: 7252186195
elektroniczna: kontakt@eatfitcatering.pl. Niniejszy regulamin określa rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu internetowego, zasady zawierania umów za pomocą Serwisu internetowego, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki Klienta i Usługodawcy oraz tryb odstąpienia od umowy i postępowania reklamacyjnego.

§1 Definicje

1. Serwis internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem https://www.eatfitcatering.pl.
2. Usługodawca – EFCG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi 90-408 przy ulicy Adama Próchnika 1 lok. 32u NIP: 7252186195 telefon: +48 730202324, poczta elektroniczna:kontakt@eatfitcatering.pl.
3. Produkt – program dietetyczny o łącznej kaloryczności od 1000 kcal do 3500 kcal, dowożony jednorazowo, codziennie lub co drugi dzień (zgodnie z zamówieniem) w zestawie na który składa się od 3 do 6 posiłków przygotowanych zgodnie z wytycznymi dla danej diety.
4. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną zawierająca umowę z Usługodawcą.
5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
6. Usługa – usługi elektroniczne świadczone przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu internetowego.
7. Umowa – umowa zawierana na odległość pomiędzy Klientem a Usługodawcą za pomocą Serwisu internetowego, której przedmiotem jest zamówienie przez Klienta Produktu lub Towaru.
8. Konto klienta – zbiór informacji o Kliencie (w tym danych adresowych Klienta oraz historii jego zamówień) znajdujący się w systemie teleinformatycznym Usługodawcy.
9. Okres abonamentowy – okres czasu, w trakcie którego Usługodawca realizuje na rzecz Klienta dostawę Produktu.
10. Formularz zamówienia – formularz dostępny w Serwisie internetowym umożliwiający dokonanie zamówienia.
11. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Serwisie umożliwiający utworzenie Konta klienta.
12. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
13. Towar – wszelkie towary prezentowane w Serwisie internetowym, nie będące Produktem w rozumieniu niniejszego Regulaminu.

§2 Postanowienia ogólne

1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
2. Klient zobowiązuje się do korzystania z Serwisu internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.
3. Klient korzystający z usług Usługodawcy zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
4. Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywania i przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych w celu realizacji usługi. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Usługodawcę określa „Polityka prywatności” Serwisu internetowego.
5. Wszelkie ceny podane na stronie Serwisu internetowego podawane są w polskich złotych (PLN), są cenami brutto zawierającymi wszystkie niezbędne składniki.

§3 Usługi i ogólne warunki świadczenia usług

1. Usługodawca za pomocą Serwisu internetowego świadczy drogą elektroniczną następujące usługi:
– prowadzenie Konta klienta w Serwisie,
– umożliwienie składania zamówień na Produkty oraz Towary, za pomocą Formularza zamówienia.
2. Usługi określone w ust. 1 świadczone są nieodpłatnie.
3. Umowa o świadczenie usługi, o której mowa w ust. 1 lit. a, zawierana jest z Klientem na czas nieokreślony w momencie dokonania przez niego poprawnej rejestracji w Serwisie internetowym za pomocą Formularza rejestracji.
4. Umowa o świadczenie usługi, o której mowa w ust. 1 lit. b, zawierana jest z Klientem na czas oznaczony w momencie przystąpienia przez niego do wypełniania formularza oraz ulega rozwiązaniu z chwilą odstąpienia od wypełnienia formularza lub z chwilą przesłania wypełnionego formularza Usługodawcy.
5. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę:
– urządzenie z dostępem do sieci Internet,
– przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies oraz Java Script,
– dostęp do poczty elektronicznej.
6. Klient ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawy usług internetowych.

§4 Rejestracja w Serwisie

1. Konto klienta w Serwisie internetowym może posiadać wyłącznie Klient, który dokonał poprawnej rejestracji.
2. Rejestracja odbywa się poprzez prawidłowe wypełnienie i przesłanie Usługodawcy Formularza rejestracji. W trakcie rejestracji Klient podaje adres poczty elektronicznej (e-mail) służący do kontaktu z Usługodawcą, ustala hasło które umożliwia dostęp do Konta klienta.
3. Aktywacja Konta klienta następuje po dokonaniu przez Klienta potwierdzenia rejestracji zgodnie z instrukcją zawartą w wiadomości przesłanej przez Usługodawcę na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas rejestracji.
4. Klient upoważniony jest do posiadania wyłącznie jednego Konta klienta.
5. Klient zobowiązany jest do korzystania wyłącznie z własnego Konta klienta.
6. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy oraz nieprzekazywaniu osobom trzecim danych umożliwiających dostęp do jego Konta klienta.
7. Klient zobowiązany jest do posługiwania się w Serwisie internetowym jedynie danymi dotyczącymi jego osoby i zgodnymi ze stanem faktycznym, a w przypadku zmiany danych zobowiązany jest do dokonania ich aktualizacji w Serwisie.

§5 Zakup Produktu

1. Usługodawca umożliwia Klientowi złożenie zamówienia na przygotowanie i dostawę Produktu przez okres abonamentowy zgodnie z zamówieniem.
2. Usługodawca udostępnia następujące rodzaje Produktu:
1. LIGHT – 1200 kcal/1500 kcal/1800 kcal;
2. VEGGIE – 1000 kcal/1500 kcal/2000 kcal;
3. VEGGIE+FISH – 1000 kcal/1500 kcal/2000 kcal;

4. GLUTEN&;LACTOSE FREE –1200 kcal/1500 kcal/1800 kcal/2000 kcal/
5. SUPER SPORT – 2000 kcal/2500 kcal/3000 kcal/3500 kcal/
6. SUPER SPORT GLUTEN&LACTOSE FREE –2500 kcal/3000 kcal
7. LUNCH LIGHT –1200 kcal/2000 kcal
8. LUNCH SPORT –1200 kcal
9. LUNCH VEGGIE – 1500 kcal
10. LUNCH GLUTEN&LACTOSE FREE – (?)

Jadłospis powyższych Produktów jest zamieszczone w serwisie internetowym z tygodniowym wyprzedzeniem w każdą niedzielę o godzinie 10:00, przy czym Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian w jadłospisie w sytuacji bieżącej niedostępności poszczególnych surowców.
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do powiększenia oferty o nowe Produkty. Dodanie nowych Produktów do grupy opisanej w ust. 2 nie stanowi zmiany Regulaminu, o której mowa w §12 ust. 2.
4. Usługodawca umożliwia składanie zamówień:
a) telefonicznie pod numerem +48 730 20 23 34 oraz +48 42 207 40 92 od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 16.00, w soboty od godz. 8.00 do 14.00 oraz w niedzielę od 09:00 do 14:00.
b) drogą elektroniczną na adres kontakt@eatfitcatering.pl przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę,
c) za pośrednictwem Formularza zamówienia dostępnego w Serwisie internetowym przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.

5. W celu złożenia zamówienia Klient dokonuje wskazania Produktu oferowanego przez Usługodawcę, określając rodzaj programu dietetycznego, kaloryczność posiłków wchodzących w skład Produktu oraz okres czasu przez który Produkt będzie dostarczany (Okres abonamentowy). Poza wskazaniem Produktu, Klient podaje także dane niezbędne do realizacji zamówienia w tym dane personalne oraz adres do dostawy.
6. Po otrzymaniu zamówienia Usługodawca przesyła Klientowi drogą elektroniczną na podany podczas składania zamówienia adres poczty elektronicznej oświadczenie o przyjęciu zamówienia stanowiące równocześnie jego potwierdzenie. Z chwilą otrzymania wiadomości przez Klienta dochodzi do zawarcia Umowy.
7. Wiadomość potwierdzająca zamówienie zawiera ustalone warunki zamówienia, a w szczególności ilość oraz rodzaj Produktu, całkowitą cenę do zapłaty (wraz z kosztami dostawy) oraz informację o przewidywanym czasie dostawy Produktu.
8. Klient ma prawo do zgłoszenia zastrzeżeń co do treści zawartych w potwierdzeniu zamówienia w ciągu 12 godzin od otrzymania wiadomości od Usługodawcy. Niezgłoszenie zastrzeżeń w zakreślonym terminie jest równoznaczne z akceptacją warunków zamówienia.
9. Klient ma prawo zamówienia maksymalnie trzech Produktów jako zestaw próbny. W okresie maksymalnie 1 dnia. Kolejne zamówienia będą traktowane jako złożenie zamówienia na Produkt w regularnej cenie odpowiadającej cenie Produktu w najkrótszym okresie abonamentowym.
10. W przypadku zamówienia vouchera (wybranie kwoty vouchera, opłacenie zamówienia) klient otrzymuję drogą elektroniczną kod vouchera. Może go zrealizować w e-sklepie Eatfitcatering.pl.  Po wybraniu diety, należy wpisać kod
vouchera. Nie zrealizowana kwota, pozostaje na koncie użytkownika do wykorzystania na kolejne zamówienia. Nie zwracana jest jednak na konto użytkownika w przypadku reklamacji. Klient może również wykorzystać voucher na
zakup Produktu, za wyjątkiem Voucherów otrzymanych jako nagroda w konkursie lub innych akcjach promocyjnych, chyba, że warunku konkursu lub akcji stanowią inaczej.
11. Kod vouchera jest wysyłany drogą elektroniczną. List z papierową wersją vouchera zostaje wysłany listem poleconym priorytetem w terminie do 7 dni roboczych.

§6 Czas realizacji zamówienia oraz dostawa Produktu

1. Zamówienia złożone w dni robocze od poniedziałku do piątku do godziny 09:00 zostaną zrealizowane kolejnego dnia roboczego, następującego po dacie złożenia zamówienia. Zamówienia złożone w dni robocze po godzinie 9:00 oraz soboty, niedzielę i dni ustawowo wolne od pracy zostaną zrealizowane od drugiego dnia roboczego następującego po dniu złożenia zamówienia. Złożone zamówienia są realizowane po dokonaniu i potwierdzeniu płatności do godziny 14:00 (przelew wykonany poprzez tpay.com, lub przesłanie drogą elektroniczną na adres mailowy Biura Obsługi Klienta: kontakt@Eat Fitcatering.pl potwierdzenia płatności).
2. Godzina 09:00 w ww. punkcie jest terminem niepodważalnym i nieprzekraczalnym, z zastrzeżeniem przypadku wskazanego w ust. 2a poniżej.
– 2a) Zamówienie może być zraealizowane za specjalną zgodą managera, najpóźniej do godziny 14:00 dnia poprzedzającego dostawę. Zamówienia o których mowa w ust. 2a mogą być składane wyłącznie telefonicznie, pod numerem: +48 730 20 23 24.
3. Klient nie może zmienić adresu dostawy po godzinie 11, w przypadku gdy adres zostanie zmieniony po godzinie 11, usługodawca dostarczy zestaw na podany wcześniej adres (adres podany przed godziną 11).Usługodawca informuje, że
możliwość zmiany adresu dostawy istnieje także w niedziele, z zastrzeżeniem zachowania czasu zmiany określonego w poprzednim zdaniu.
4. W przypadku soboty i niedzieli catering dostarczany jest na dwa dni. Istnieje możliwość zamówienia cateringu tylko na sobotę. W niedzielę dostawy nie są realizowane.
5. Dostawy mogą odbywać się w święta oraz dni ustawowo wolne od pracy. Catering dietetyczny Eat Fit może planować dostawy w innym terminie, niż standardowo, tj. codziennie z wyjątkiem niedziel, informując o zmianach Klienta odpowiednio wcześniej drogą mailową lub telefonicznie.
6. Klient ma możliwość podania preferowanych godzin dostarczenia zamówienia. Usługodawca zastrzega sobie możliwość dostarczenia zamówienia w innych godzinach niż preferowane przez klienta, zachowując przedział czasowy 02:00- 10:00.
7. Powołując się na Ustawę o Ochronie Danych Osobowych, diety dostarczamy w pudełkach oznaczonych spersonalizowanym numerem klienta, który oraz adresem
8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub odmowy realizacji zamówień w następujących przypadkach:
a) złożenia zamówienia w sposób nieprawidłowy, uniemożliwiający jego realizację;
b) bezskuteczności uzgodnienia z Klientem miejsca i terminu dostawy Produktu;
c) braku dokonania płatności za zakupiony Produkt;
d) rażącego naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.
e) ponownego zamówienia zestawu próbnego pod ten sam adres

9. Dostawa Produktu jest dokonywana przez Usługodawcę na adres wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia.
10. Dostawa Produktu odbywa się o czasie uzgodnionym z Klientem w godzinach porannych ale nie później niż do godziny 10.00.
11. Koszt dostawy Produktu na terenie miast wymienionych na stronie Usługodawcy jest wliczony w cenę Produktu określonego w „Cenniku” dostępnym na stronie Serwisu internetowego, z wyłączeniem opisanym w następnym zdaniu.
W przypadku, w którym dany region określony przez Usługodawcę, a wskazany namapie dostępnej pod adresem został podzielony przez Usługodawcę na strefy, koszt dostawy wliczony jest w cenę Produktu w zakresie dostaw na terenie wchodzącym do Pierwszej strefy, a w odniesieniu do dostaw do miejscowości leżących na terenie objętym Drugą strefą stosuje się zdanie następne. W przypadku złożenia zamówienia z dostawą poza teren, w którym jest wliczona cena
produktu, koszt dostawy zostanie ustalony z Klientem indywidualnie.
12. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ustalenia z Klientem nowego terminu realizacji zamówienia w przypadku, gdy realizacja zamówienia w pierwotnym terminie jest niemożliwa ze względu na przyczyny niezależne od Usługodawcy, a których usunięcie nie jest możliwe.
13. Klient ma prawo do wstrzymania dostaw w trakcie trwania okresu abonamentowego po wcześniejszym telefonicznym lub za pośrednictwem poczty e-mail powiadomieniu Usługodawcy. Informacja o wstrzymaniu dostaw powinna zostać zgłoszona z wyprzedzeniem 1 dnia roboczego, jeżeli informacja została przekazana do godziny 10.00. Okres abonamentowy zostanie przedłużony o ilość dni, w których doszło do wstrzymania dostawy.
14. Poza informacjami, wymaganymi standardowo podczas składania zamówienia, Klient zobowiązany jest poinformować Usługodawcę o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, w tym alergiach pokarmowych i innych chorobach lub dolegliwościach, wymagających eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów.
15. Zrealizowanie zamówienia z uwzględnieniem informacji, o których mowa w ust. 10 powyżej, nie stanowi przyjęcia odpowiedzialności Usługodawcy za ewentualne niekorzystne samopoczucie Klienta lub negatywną reakcję organizmu na zestaw składników, w szczególności z powodu braku wiedzy i wpływu Usługodawcy o pozostałych przyjmowanych przez klienta płynach i produktach.
16. W razie nieodebrania przez Klienta Zamówienia spowodowane nieobecnością osoby upoważnionej do odbioru zamówienia lub jakąkolwiek inną okolicznością/okolicznościami nie zgłoszoną do godz. 11.00 dnia poprzedzającego
dostawę, bądź błędnie podanymi szczegółami adresowymi dostawy, przedmiot zamówienia uważa się za skutecznie doręczony. Klient nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za Zamówienie w części
przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania Zamówienia.
17. W sytuacji wystąpienia czynników niezależnych i nie wynikających z winy Usługodawcy (np. warunki atmosferyczne, decyzje służb państwowych itp.), powodujących utrudnienie lub uniemożliwienie dostawy, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie cateringu, a Klientowi nie przysługuje możliwość reklamacji, rekompensaty ani odszkodowania.
18. W przypadku kradzieży paczki, która została dostarczona do Klienta usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie cateringu. Klientowi nie  przysługuje możliwość reklamacji, rekompensaty lub odszkodowania. Dostarczenie pod wskazany adres paczki jest dokumentowane wykonaniem zdjęcia przez usługodawcę.
19. W przypadku rezygnacji z zamówienia pakietowego zgodnego z aktualną ofertą Usługodawcy, Klienta obowiązuje rozliczenie wykorzystanej częściowo diety w cenach pojedynczych dni.
20. W przypadku zmiany diety w trakcie trwania zamówienia na pakiet o wyższej wartości, Klient zobowiązany jest dokonać dopłaty do godz. 14:00 dnia poprzedzającego dostawę.
21. Niniejszy paragraf określa wyłącznie zasady zamówień, realizacji oraz dostawy Produktów. Zasady dotyczące zamówienia, realizacji oraz dostawy Towarów określone zostały w § 7 oraz 8 niniejszego Regulaminu.

§7 Metody płatności

1. Usługodawca umożliwia następujące metody płatności:
a) przelew tradycyjny na rachunek bankowy Usługodawcy prowadzony przez Santander Bank o numerze: 51 1090 2705 0000 0001 3481 3413,
b) przelew online lub płatność kartą za pośrednictwem systemu TPay.com.
c) Płatność online za pośrednictwem serwisu paypal.com
d) Płatność gotówką- dostępna tylko na terenie aglomeracji Łódzkiej
2. Wpłatę za zamówiony Produkt lub Towar należy dokonać w pełnej kwocie w terminie 3 dni od momentu złożenia, jednak nie później niż do godziny 11 dnia poprzedzającego dostawę produktu lub towaru. Brak uiszczenia opłaty może
spowodować wstrzymanie dostawy zamówienia
3. Za dzień płatności uważany jest dzień zaksięgowania wpłaty na koncie Usługodawcy, bądź przesłania potwierdzenia przelewu elektronicznego w formie pliku PDF. Potwierdzenie powinno zawierać: dane Klienta, numer Zamówienia.
4. Usługodawca w związku z §2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących zwolniony jest z wydawania Klientowi paragonu fiskalnego. Na życzenie Klienta po otrzymaniu stosownych danych Usługodawca
wystawia fakturę VAT.

§8 Odstąpienie od Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

1. W przypadku umów o świadczenie drogą elektroniczną usług o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. w przypadku usługi, o której mowa w §3 ust. 1 lit. a), Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.
2. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 może odbyć się w każdym czasie za wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym i bez podawania przyczyny. W celu wypowiedzenia umowy należy przesłać stosowne oświadczenie na adres poczty elektronicznej Usługodawcy.
3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 Klient może złożyć zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§9 Odstąpienie od Umowy dostawy Produktu

Usługodawca informuje, iż na podstawie art. 38 pkt. 4 oraz pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klientowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27 wymienionej ustawy.

§10 Postępowanie reklamacyjne

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Usługodawcę usług świadczonych drogą elektroniczną za pomocą Serwisu internetowego, Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji drogą elektroniczną na adres kontakt@eatfit.pl. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać oznaczenie Klienta (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy oraz adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji, dokumentację fotograficzną wraz ze wskazaniem okresu czasu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji. Reklamacja powinna być złożona w terminie 7 dni od dnia, w którym usługa nie została wykonana lub została wykonana nienależycie. Reklamację rozpatruje Usługodawca w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji.
2. Reklamacje związane z realizacją Umowy dotyczącej Produktu należy składać w terminie 24 godzin od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji. Wyjątkiem są reklamacje dotyczące niezrealizowanej dostawy – w takim przypadku reklamację należy złożyć do godz. 12.00 w dniu, w którym dostawa miała
zostać zrealizowana. Reklamacje rozpatruje Usługodawca w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji za wyjątkiem reklamacji dotyczącej dostawy, która rozpatrywana jest niezwłocznie.
3. Reklamacja może zostać zgłoszona na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do Regulaminu.
4. W przypadku przekroczenia terminów do zgłoszenia reklamacji określonych w ust. 1 – 2, reklamacja nie będzie rozpatrywana. O przyczynie nierozpatrzenia reklamacji Usługodawca niezwłocznie powiadomi Klienta.
5. Zwroty należności za reklamacje rozpatrzone pozytywnie na korzyść Klienta, będą dokonywane w terminie 7 dni.

§11 Odpowiedzialność

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzenie przez Klienta błędnych danych (w szczególności przez podanie błędnych danych w formularzach dostępnych na stronie) lub działanie Klienta w sposób utrudniający lub uniemożliwiający świadczenie i realizację usług przez Usługodawcę.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności Serwisu internetowego z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej bądź oprogramowania. Zawieszenie bądź zakończenie świadczeń poszczególnych funkcjonalności Serwisu internetowego nie może naruszać praw Klienta.
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta klienta w przypadku naruszania przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, korzystania z Serwisu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem lub z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Blokada Konta klienta następuje na okres jednego miesiąca.

4. W przypadku gdy Klient po zablokowaniu Konta klienta w dalszym ciągu dokonuje naruszeń, o których mowa w ust. 3, Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta klienta.
5. Usługodawca poinformuje Klienta o planowanym podjęciu działań, o których mowa w ust. 3 – 4 z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem wskazując na podstawy zablokowania bądź usunięcia Konta klienta.
6. Blokada bądź usunięcie Konta klienta nie powoduje przerwania lub zawieszenia realizacji zamówienia zgodnie z Okresem abonamentowym.

§12 Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń 

Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
1.  jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy;
2. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Eat Fit;
3. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Eat Fit, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów
Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;
4. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

§13 Postanowienia końcowe

1. Wszelkie treści zamieszczone na stronie Serwisu internetowego (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy) korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Usługodawcy. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Usługodawcy skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Usługodawca powiadomi na stronie Serwisu internetowego na co najmniej 7 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Klientów, którzy złożyli
zamówienie w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu.
3. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
4. Klient będący konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń w drodze mediacji lub sądu polubownego. Niezależnie od tego Klient może zwrócić się o pomoc do miejskiego
(powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl.
5. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu według wyboru Klienta zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego.
6. Załącznik do Regulaminu stanowi jego integralną część.
7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.08.2016 r.