Regulamin

I. Informacje ogólne:
1. Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem eatfitcatering.pl (zwanym dalej: „Sklepem”) jest EFCG Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi, 90-408 Łódź, ul. Próchnika 1/32U (zwany dalej: „Sprzedającym”)
2. Sklep umożliwia zawieranie ze Sprzedającym umów sprzedaży/nabycia towarów znajdujących się w ofercie handlowej Sklepu (zwanych dalej odpowiednio: „Umowami sprzedaży/nabycia” oraz „Towarami”).
3. Podmiotem zawierającym Umowę sprzedaży/ nabycia Towaru za pośrednictwem Sklepu może być zarówno osoba fizyczna (osoby pełnoletnie) jak i też osoby prawne (zwani dalej łącznie:
„Klientem/-ami”).
4. Administratorem danych osobowych jest EFCG Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi, 90-408 Łódź, ul. Próchnika 1/32U.
5. Każdy, odwiedzający Sklep, niezależnie od tego, czy zostanie przez niego zawarta ze Sklepem Umowa sprzedaży/nabycia czy nie, zwany jest „Użytkownikiem”.
6. Niniejszy regulamin Sklepu (zwany dalej: „Regulaminem”) skierowany jest do wszystkich Użytkowników i określa prawa i obowiązki Sprzedającego, Użytkowników oraz Klientów związane z użytkowaniem Sklepu, dokonywaniem rejestracji, składaniem zamówień i zawieraniem Umów sprzedaży/nabycia Towarów za pośrednictwem Sklepu.
7. Informacje o Towarach w Sklepie m.in. opisy i ceny stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży/nabycia w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.
8. Zawieranie i wykonywanie Umów sprzedaży/nabycia Towarów za pośrednictwem Sklepu następuje zgodnie z Regulaminem. Podczas zawierania i wykonywania Umów sprzedaży/nabycia w Sklepie, Klient potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z przestrzegania obowiązujących w nim zasad.
9. Sprzedaż Towarów odbywa się wyłącznie drogą wysyłkową, a Klient nie może przyjechać do siedziby Sprzedającego i odebrać zakupów osobiście.
10. Treść Regulaminu jest udostępniona do wydrukowania, pobrania i utrwalenia przez Klienta na stronie Sklepu pod adresem: http://eatfitcatering.pl/regulamin/
II. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną
1. Możliwość zawierania Umów sprzedaży/nabycia Towarów w Sklepie jest usługą świadczoną drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (dalej zwaną: „Usługą”), przy czym  EFCG Sp. z o. o.  jest usługodawcą, a Klient jest usługobiorcą.
2. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.
3. Sprzedający umożliwia Użytkownikowi dokonanie rejestracji w Sklepie poprzez założenie indywidualnego konta Użytkownika (zwane dalej: „Kontem”).
4.  Aby założyć Konto należy wpisywać swoje dane zgodnie z wyświetlanymi poleceniami programu. Po założeniu Konta Użytkownik otrzymuje informację potwierdzającą założenie Konta za pośrednictwem poczty elektronicznej.
5. W przypadku zgubienia hasła, Użytkownik ma możliwość jego odzyskania w drodze procedury odzyskiwania hasła poprzez postępowanie zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.
6. Sprzedający może pozbawić Użytkownika z prawa do korzystania ze Sklepu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, a w szczególności, gdy Użytkownik:
– podał w trakcie rejestracji w Sklepie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
– dopuścił się za pośrednictwem Sklepu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników Sklepu,
– dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedającego za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedającego.
7. Użytkownik, który został pozbawiony prawa do korzystania ze Sklepu, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedającego.
8. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w szczególności
Użytkownik zobowiązany jest do:
– niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
– korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
– niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),
– korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz Sprzedającego,
– korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
– korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa oraz postanowieniami Regulaminu.
9. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niego problemy techniczne mogące uniemożliwić przeglądanie strony internetowej Sklepu oraz dokonywanie w nim zakupów.
10. Sprzedający nie odpowiada za wystąpienie jakichkolwiek błędów w skonfigurowaniu urządzenia Użytkownika lub niepodanie przez niego danych niezbędnych do prawidłowej realizacji Usługi.
11. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji Usługi do czasu usunięcia usterki lub otrzymania wszystkich brakujących informacji od Użytkownika.
12. Sprzedający zastrzega sobie prawo do przejściowego zaprzestania świadczenia Usługi ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją strony internetowej http://eatfitcatering.pl/. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby przerwy techniczne były ograniczone do niezbędnego minimum.
III. Towar i jego cena
1. Sprzedający zamieszcza wszelkie informacje dotyczące istotnych właściwości Towarów na stronie internetowej Sklepu.
2. Wszystkie ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
3. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Użytkownika Zamówienia.
4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wycofywania i wprowadzania nowych Towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania, modyfikowania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie internetowej Sklepu. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Towarów w Zamówieniach przyjętych do realizacji przed wejściem w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
5. Oferty promocyjne (w tym rabaty wynikające z posiadania kodów rabatowych lub kart podarunkowych) nie łączą się ze sobą chyba, że szczegółowe warunki konkretnej promocji dopuszczają taką możliwość. Przy każdorazowym zakupie produktów można skorzystać tylko z jednego kodu rabatowego/karty podarunkowej w stosunku do konkretnego zamówienia chyba, że co innego wynika z treści kodu rabatowego/karty podarunkowej.
6. Do czasu spożycia wszystkie posiłki powinny być przechowywane w lodówce.
7. Wszystkie jednorazowe pojemniki, w których znajdują się posiłki, mogą być używane w kuchenkach mikrofalowych
8. Osoba składająca zamówienie zobowiązana jest poinformować o wszelkich przeciwwskazaniach zdrowotnych mogących mieć wpływ na stosowanie diety.
IV. Składanie i realizacja Zamówień.
1. Zamówieniem jest wystosowanie przez Użytkownika intencji zawarcia Umowy sprzedaży/nabycia wskazanych przez niego Towarów za pośrednictwem odpowiednich formularzy zamówienia znajdujących się na stronie internetowej Sklepu.
2. Zamówienia są realizowane na terenie Polski, woj. łódzkiego (głównie miasto Łódź i okolice).
3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.
4. Maksymalny czas realizacji Zamówienia wynosi 2 dni robocze (bez uwzględnienia czasu dostawy).
5. Zamówienie złożone przez Klienta i potwierdzone przez Sprzedającego w dzień roboczy (tj. od
Poniedziałku do Piątku, dalej określane jako „Dni Robocze”) zostanie zrealizowane i wysłane do Klienta w ciągu dwóch dni roboczych z zastrzeżeniem pkt. 6.
6. W przypadku wyboru płatności przelewem, kartą kredytową lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych PayU, aby Zamówienie zostało przekazane do realizacji musi zostać w całości opłacone (tj. potwierdzone wpłatą na rachunku bankowym serwisu PayU lub rachunku bankowym Sprzedającego).
7. W przypadku konieczności weryfikacji Zamówienia zostanie ono przekazane do realizacji w najbliższy Dzień Roboczy następujący bezpośrednio po dniu, w którym zostało ono zweryfikowane.
8. Klient jest informowany o statusie realizacji Zamówienia pocztą elektroniczną oraz poprzez Konto.
V. Zawarcie umowy.
1. Zamówienia od Klientów są przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej Sklepu (http://eatfitcatering.pl/) po przejściu całej procedury rejestracji/logowania i/lub składania Zamówienia. W Zamówieniu Użytkownik dokonuje, w szczególności:
– wyboru zamawianych Towarów,
– oznaczenia adresu dostawy,
– wyboru formy płatności.
2. Podanie danych osobowych w formularzu Zamówienia jest niezbędne do zawarcia Umowy sprzedaży/nabycia. Użytkownik powinien podać prawidłowe dane umożliwiające kontakt i dostarczenie mu zamówionego Towaru. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawdziwość wprowadzonych danych.
3. Warunkiem pomyślnego złożenia Zamówienia jest uzupełnienie wszystkich wymaganych pól oznaczonych gwiazdką (*) w formularzu Zamówienia oraz zaakceptowanie warunków Regulaminu.
4. Informacje zawarte w formularzu Zamówienia powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Sprzedający zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji Zamówienia, w przypadku, gdy podane dane są błędne lub na tyle niedokładne, że uniemożliwiają realizację Zamówienia, w szczególności uniemożliwiają, prawidłowe doręczenie przesyłki. Przed odmową realizacji Sprzedający podejmie próbę kontaktu z Użytkownikiem w celu ustalenia danych w zakresie umożliwiającym zrealizowanie Zamówienia.
5. Sprzedający zastrzega sobie prawo odmowy lub anulowania realizacji Zamówienia złożonego przez Użytkownika, który wcześniej nie odebrał zamówionego Towaru, nieterminowo regulował należności za zamówiony Towar lub w sytuacji, gdy autentyczność Zamówienia budzi uzasadnioną wątpliwość.
6. Umowa sprzedaży/nabycia Towarów oferowanych za pośrednictwem Sklepu zostaje zawarta z chwilą wysłania do Klienta potwierdzenia przyjęcia Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej.
7. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży/nabycia Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany przez niego adres e-mail potwierdzenia Zamówienia. Do Umów sprzedaży/nabycia zawieranych przy pomocy środków porozumiewania się na odległość stosuje się Ustawę z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, a także inne odpowiednie akty prawne.
VI. Formy płatności
1. Sklep akceptuje następujące formy płatności:
– płatność w systemie PayU,
– płatność w systemie PayPal,
– płatność przelewem na wskazany w zamówieniu nr rachunku Sprzedającego
– płatność gotówką przy odbiorze Towaru.
2. Płatności mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności.
VII. Warunki i koszty dostawy
1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej, woj. łódzkiego
miasta Łodzi i okolic do 20 km od centrum Łodzi.
2. Dostawa jest darmowa na terenie Łodzi. Do innych miast (do 20 km od Łodzi) jest doliczana opłata za dowóz w wysokości 7 zł.
VIII. Zwroty towaru (Prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość)
1. Każdemu Klientowi przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od zawartej Umowy sprzedaży/nabycia, bez podania przyczyny w terminie opisanym poniżej.
2. Prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży/nabycia przysługuje Klientowi w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, który rozpoczyna się w dniu otrzymania przez Klienta Towaru. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem Klient wyśle oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży/nabycia na adres wskazany poniżej:
EFCG Sp. z o. o.
90-408 Łódź,
ul. Próchnika 1/32U
lub na adres e-mail kontakt@eatfitcatering.pl
3. W razie rezygnacji z Towaru zakupionego w Sklepie (tj. realizacji prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży/nabycia) na zasadach określonych w niniejszym punkcie, Umowa sprzedaży/nabycia uważana jest za niezawartą, a Klient jest zwolniony ze wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. W takim przypadku uiszczona cena za Towar, wraz z kosztami pierwotnej przesyłki, które poniósł Klient, zostaje niezwłocznie zwrócona Klientowi po odstąpieniu przez niego od Umowy sprzedaży/nabycia, nie później jednakże niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy sprzedaży/nabycia przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta w formularzu zwrotu/reklamacji. Informacje te zostaną ustalone z Klientem drogą mailową lub telefoniczną.
IX. Reklamacje
1. Sprzedający odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży/nabycia Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy przesłać do Sprzedającego za pośrednictwem formularza zwrotu/reklamacji
3.  Pismo zwrotu/reklamacji należy wydrukować, i przesłać mailowo lub pocztą tradycyjną.
4. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni roboczych liczonych od dnia wpłynięcia do Sprzedającego reklamowanego Towaru.
5. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego Towaru z Umową sprzedaży/nabycia, a w szczególności w przypadku stwierdzenia:
 –  wad Towaru;
– uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie dostawy, przy czym, w razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia Towaru podczas transportu, zaleca się aby Klient sporządził w obecności dostawcy protokół szkody, gdzie dokładnie opisze wadę Towaru;
 – niezgodności Towaru z Towarem zawartym w zamówieniu.
7. Sprzedający weryfikuje zasadność reklamacji i informuje mailowo Klienta o decyzji. W przypadku uznania reklamacji, Towar uszkodzony zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe (na przykład z powodu jego wyczerpania), Sprzedający zwróci Klientowi równowartość ceny Towaru wraz z kosztem pierwotnej dostawy w terminie 14 dni od przesłania informacji mailowej o uznaniu reklamacji. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za bezzasadną, sklep ustala z Klientem mailowo czy zakupiony Towar zostanie odesłany do Klienta na jego koszt, czy też zostanie zutylizowany.
X. Ochrona danych osobowych
1. Dane osobowe Użytkownika podlegają ochronie zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz.926). Sklep podejmuje wszelkie możliwe i nakazane odpowiednimi przepisami prawa środki techniczne i organizacyjne służące ochronie danych osobowych Użytkowników, w szczególności zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji i składania Zamówienia.
2. Szczegółowe informacje odnośnie przetwarzania i ochrony danych osobowych przez Sprzedającego znajdują się w Polityce prywatności zamieszczonej pod adresem: http://eatfitcatering.pl/polityka-prywatnosci/
XI. Postanowienia końcowe
1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty publikacji na stronie internetowej Sklepu, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły Umowy sprzedaży/nabycia Towarów przed dokonaniem zmian.
2. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia zakup Towarów. Sprzedający umożliwi Klientowi zapoznanie się z Regulaminem przy składanym Zamówieniu. Klienci posiadający Konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia Konta w każdym czasie.
3. Wszystkie nazwy handlowe i nazwy Towarów są znakami towarowymi lub nazwami zastrzeżonymi odpowiednich firm odnośnych właścicieli i zostały zamieszczone wyłącznie celem identyfikacji.
4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy prawa polskiego.